บ.ออร่า ริช จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

โดย | กิจกรรม

บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
? จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ?
และการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565?
โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
♦ โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของไฟ
สาเหตุของเพลิงไหม้และวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีและเพื่อให้พนักงาน มีทักษะ
ในการใช้เครื่องดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

aurarich facebook aurarich Line